GMR

Bij Kindante is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingesteld. De leden van de GMR zijn gekozen door de leden van de MR’s van de scholen van Kindante. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden en zes ouderleden.
De GMR zet zich in voor het bevorderen van medezeggenschap binnen de stichting. De GMR is de formele gesprekspartner van het College van Bestuur op beleidsterreinen, waar het bevoegd gezag instemming of advies behoeft ten aanzien van voorgenomen besluiten die van gemeenschappelijk belang zijn voor een meerderheid van de scholen.
De GMR houdt nauw contact met de achterban via het GMR-platform.
Dit GMR-Platform bestaat uit twee afgevaardigden van iedere MR van de afzonderlijke scholen. Iedere MR vaardigt een personeelslid en een ouder af. De GMR informeert de achterban ook middels een digitale nieuwsbrief.

De GMR en het GMR-Platform vergaderen regelmatig, het vergaderschema vindt u ook op de website. De vergaderingen zijn openbaar. Het bestuur presenteert nieuwe beleidsstukken in het GMR-Platform. Nadat het GMR-Platform hier advies over heeft uitgebracht, neemt de GMR er een definitief besluit over. De leden van de GMR maken hun afweging zonder last en ruggespraak, maar lichten hun keuze in het GMR-Platform toe.

Secretaris en contactpersoon voor de GMR is:
Katinka Dormans
Doktor Nolenslaan 138
6136GV Sittard
Tel: 0646434523
E-mail: gmrkindante@gmail.com

De 12 leden van de GMR zijn:
 
 Naam  School  
 Cilie Alfonso  SBO De Blinker  personeel
 Bert Andriolo  Sjtadssjool                 personeel
 Niek Bindels  Overhoven  ouder
 Katinka Dormans  De Sprong   personeel
 Tino Lardonois  De Tovertuin          personeel
 Bram Lemmens  De Wissel  ouder
 Roger Maassen  KC de Eik   personeel
 Donné van Roij  De Sprong  personeel
 Elise Schröder  Loedoes  ouder
 John Schulpen  De Wissel  personeel
 Dirk Verhoeven  De Duizendpoot              ouder
 Patricia Wouters  KC Aelse  ouder
                                         

 
Terug
Print