Nederlands aan anderstaligen

Bij scholen van Kindante worden regelmatig kinderen aangemeld die niet of nauwelijks in het Nederlands aanspreekbaar zijn en geen Nederlands spreken. Deze kinderen zijn het beste gebaat met NT2-Onderwijs. NT2 staat voor Nederlands als Tweede Taal.
Kindante heeft vier locaties waar anderstaligen terecht kunnen voor specifiek NT2-onderwijs:
Taalschool OBS De Driepas in Echt
Basisschool Petrus Canisius in Puth
Kindcentrum Sittard
OBS de Duizendpoot in Geleen

Deze scholen hebben veel expertise opgebouwd op het gebied van onderwijs aan anderstaligen. Kindante hanteert dan ook beleid dat kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen, op andere Kindantescholen worden aangemeld, worden doorverwezen naar een van deze vier scholen. De vier bovengenoemde scholen werken nauw samen om beleid ten aanzien van NT2-onderwijs op te stellen en uit te voeren.

Onderwijs
Onderwijs aan anderstaligen is een vak apart. Niet alleen woordenschat is een uitdaging maar ook klanken en grammatica. Daarnaast kampen vluchtelingenkinderen vaak met trauma's.
Dat vraagt om gespecialiseerde leerkrachten. Op bovenstaande scholen is de afgelopen jaren behoorlijk wat expertise (in didactiek en aanbod) opgebouwd, die ook landelijke bekendheid oplevert.
In het onderwijs wordt eerst ingestoken op taalverwerving, traumaverwerking komt pas in beeld als het kind daar aan toe is. Hierin wordt de handelwijze gevolgd die kinderpsychiatrische deskundigen ons adviseren.
Leerlingen zitten altijd tijdelijk in een NT2- klas, na een intensief taalbad van meestal maximaal een jaar stromen zij uit naar een reguliere basisschool in de buurt. Daarbij is meestal wel nazorg nodig.
Voor elk kind in een Taalklas wordt net als in het S(B)O (Speciaal (Basis) Onderwijs) een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

Uitgangspunt bij Kindante is dat anderstaligen aangemeld worden op één van bovenstaande scholen. Mogelijk zijn de huidige vier locaties niet voldoende als er meer kinderen naar onze regio komen. Hierover zijn we in gesprek met verschillende gemeenten. Wel blijft voor ons het basisprincipe gehandhaafd: eerst in het taalbad, dan pas leerlingen spreiden over onze scholen.

Deskundigheid
De verwachting is dat alle scholen te maken gaan krijgen met vluchtelingenkinderen. Hoeveel, dat is nog onbekend. Deskundigheid in het onderwijs aan deze leerlingen is erg belangrijk. Daarom hebben een aantal collega's op onze Taalscholen al een specifieke opleiding gevolgd of gaan deze volgen. Ook gaat Kindante mensen opleiden om de scholen te ondersteunen bij teruggeplaatste leerlingen.

Gemeenschappelijk doel
In de opvangklas voor nieuwkomers en de schakelklas wordt aan doelgroepleerlingen intensief taalonderwijs aangeboden dat er op gericht is de taalachterstand zo snel mogelijk in te lopen. Door middel van dit taalonderwijs moet een betere doorstroming in het primair onderwijs plaatsvinden en deze leerlingen zo snel mogelijk integreren in het regulier primair onderwijs.Terug
Print