Perspectief kindcentra Kindante

Nu en in de toekomst een kwalitatief goed ontwikkelaanbod bieden: dat is wat Kindante wil blijven realiseren. Investeren in goed gekwalificeerd personeel en leermiddelen (zoals lesmethodes en ICT) zijn daarvoor belangrijke instrumenten.
Daarnaast investeren wij in een goede samenwerking met een groot scala aan kindpartners. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, sportverenigingen, cultuurinstellingen, logopedie, fysiotherapie en al die andere partners, die vormgeven aan een ontwikkelaanbod aan de kinderen in de voorschoolse leeftijd (0 tot 4 jaar) en onze basisschoolleerlingen.
Dat aanbod is niet overal gelijk omdat het afhankelijk is van de behoeftes van ouders en kinderen en de praktische mogelijkheden om dat kwalitatief goed vorm te geven.
Soms kan dat totale aanbod binnen de muren van een onderwijsvoorziening worden aangeboden, maar dit is geen alles bepalende voorwaarde om samen te kunnen werken.

De realiteit van een forse bevolkingskrimp, met overal in Limburg dalende leerlingenaantallen, heeft invloed op de kansen die we vanuit de samenwerking met partners kunnen realiseren. Daarom blijven we samen met kindpartners in beeld brengen wat er nodig is in aantallen kinderen, financiŽle middelen en gebouwelijke voorzieningen om een ontwikkelaanbod op maat te bieden. Een Kindcentrum kan er daardoor op verschillende plekken verschillend uit zien.

Keuzes die wij maken:
We willen vooral denken in kansen en daarom kan het zo zijn dat niet elke onderwijsvoorziening op die plek gehandhaafd kan blijven. Het aanbod van voorzieningen kan veranderen door bijvoorbeeld samenwerking tussen nu bestaande locaties, soms door een fusie, maar ook door het realiseren van nieuwe locaties of centrale huisvesting.
In een enkel geval kan ook de sluiting van een bestaande onderwijsvoorziening nodig zijn om zo het gewenste kwalitatief goede ontwikkelaanbod te kunnen bieden.

Het beleid van Kindante met betrekking tot de vormgeving van Kindcentra met perspectief is in ontwikkeling en onderwerp van gesprek en overleg met directeuren, ouders, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de gemeentes waarbinnen Kindante haar scholen heeft, Kindpartners waarmee we samenwerken en collega-schoolbesturen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met uw eigen schooldirectie.

Meer weten:
Beleidsnotitie Perspectief Kindcentra Kindante 2019
Beleidsnotitie BIJLAGE WERKDOCUMENT Onderwijskundige Visie Kindante januari 2016
Beleidsnotitie BIJLAGE WERKDOCUMENT visie-missie personeel april 2016
Beleidsnotitie BIJLAGE WERKDOCUMENT Kindvoorzieningen visie Kindante juni 2015
Infographic van kwantiteit naar kwaliteit
Terug
Print