Privacy volgens de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de wet op privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Wetgeving rondom de bescherming van privacy.
Graag informeren wij U over hoe Kindante en haar scholen scholen omgaan met privacygevoelige informatie.
 
Richtlijnen
Vanaf vorig schooljaar (januari 2017)is Kindante bezig met het implementeren van Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Privacy (AVG). Kindante heeft voor alle medewerkers en kinderen volgens landelijk beleid richtlijnen, procedures en protocollen opgesteld, zodat de gegevens van alle kinderen en personeelsleden goed beveiligd zijn en volgens de Europese regels worden verwerkt.
 
Privacygevoelige gegevens
Privacygevoelige gegevens van kinderen of personeelsleden worden enkel verzameld ten behoeve van (verplichte) administratie. Alleen collega’s of partners die de gegevens nodig hebben in hun dagelijkse werk hebben toegang tot deze gegevens. Uiteraard zijn deze omgevingen beveiligd middels wachtwoorden, beveiligde verbindingen en worden alle data niet langer bewaard dan wettelijk verplicht.
 
Uitwisseling met derden
Daarnaast worden verplicht gegevens uitgewisseld met de overheid, de leerplichtambtenaar of de onderwijsinspectie. Met partners zoals zorgverlening, logopedie, huisarts worden alleen indien strikt noodzakelijk gegevens (beveiligd) uitgewisseld en uitgevers van educatieve software gebruiken vaak geanonimiseerde gegevens.
 
Meldpunt datalekken
Kindante heeft ook een wettelijk verplicht “meldpunt datalekken” . Zo kan snel gehandeld worden mochten er privacygevoelige gegevens op bijvoorbeeld een gestolen laptop staan en wordt daar indien nodig melding van gemaakt bij de Autoriteit Personeelsgegevens.
 
Afspraken
Daarnaast gelden voor alle medewerkers van Kindante tal van afspraken en gedragsregels, die vanuit het bewustzijn van privacy belangrijk zijn. We noemen er een paar:
  • We gebruiken foto’s van kind(eren) voor intern en/of extern gebruik alleen als ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.
  • Niemand kan zomaar foto’s gaan maken op school en die delen met anderen.
  • Na werktijd ligt er geen privacygevoelige informatie op werkbureaus.
  • Nergens hangen lijsten met namen, adressen of telefoonnummers.
  • We locken computerschermen bij het verlaten van de werkplek.
  • We hebben we geen papieren lijstjes met wachtwoorden.
  • Dat wat we op papier bewaren (zoals dossiers) ligt veilig achter slot en grendel.
  • We gebruiken geen USB-sticks.
  • Mails met privacygevoelige informatie en eventuele bestanden worden alleen beveiligd met wachtwoord en encrypted (versleuteld) verzonden.
 
Kindante heeft vastgesteld beleid, protocollen en work-arounds rondom bescherming van privacy en we willen benadrukken dat het omgaan met privacygevoelige gegevens mensenwerk is en continue aandacht vereist.

Heeft u in het kader van privacy onregelmatigheden op deze site of in onze systemen ontdekt, dan vragen wij u dat te melden op het emailadres privacy@kindante.nl .  Misbruik van die wetenschap is strafbaar. Wij zullen binnen drie dagen de oneffenheid herstellen volgens richtlijnen die hiervoor gelden.
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u hiervoor terecht bij de functionaris gegevensbeheer, die eveneens bereikbaar is op bovengenoemd emailadres.
 
Terug
Print