Samenwerkingsverband Midden Limburg

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden.
In het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg hebben alle regionale schoolbesturen, met elkaar, de opdracht om voor alle leerlingen uit onze regio een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt met name in op die leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.
Het SWV PO 3102 Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal.
Het bestuur van het SWV heeft onlangs haar tweede ondersteuningsplan vastgesteld. In dit plan beschrijft men het 'wat' en het 'hoe' van het SWV voor de periode 2018-2022. Aan elke school of cluster van scholen is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert, begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in het bijzonder.
Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met onderwijsnabije organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ).

Extra ondersteuning
Voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling:
"Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, dan wordt dit deskundigenadvies aan een onafhankelijk, bovenschools toetsingsorgaan (BTO) voorgelegd. Als het BTO vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft, dan kan de betreffende leerling worden geplaatst op een SBO- of SO-school.

Informatie
Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school. U kunt het actuele Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband vinden op de website van het SWV Midden-Limburg: www.swvpo3102ml.nl

Het adres van het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg is:
SWV PO 31-02 Midden-Limburg
Postbus 3043
6093 ZG Heythuysen
Tel. 0475-550449
E-mail: Bestuursbureau@spolt.nl t.a.v. het SWVPO3102ML
Terug
Print