Wetenschap en technologie

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend, geďnteresseerd in wat er om hen heen gebeurt. Spelenderwijs leren ze veel over zichzelf en hun leefwereld. Het is belangrijk om die onderzoekende houding te koesteren en te stimuleren, om de ware talenten van kinderen te ontdekken en tot bloei te laten komen. Dát is waarom we Wetenschap & Technologie inzetten in de scholen van Kindante.
Kindante ziet - naast deze behoefte vanuit de samenleving - dat kinderen al van nature onderzoekende en ontwerpende eigenschappen bezitten. Kinderen die al vroeg vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, creatief zijn, kritisch en probleemoplossend kunnen denken, ICT-geletterd zijn, goed kunnen communiceren en zichzelf steeds nieuwe vaardigheden kunnen aanleren, hebben daar hun leven lang profijt van.

De nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding die kinderen aanleren via wetenschaps- en technologieonderwijs komt het kind zelf én de onderwijskwaliteit ten goede. Daarmee investeren we in de samenleving van vandaag en in de toekomst.

Wetenschap en Techniekonderwijs geeft de mogelijkheid om de natuurlijke nieuwsgierigheid en de drang tot ontdekken, die kinderen kenmerken, te kanaliseren en te bevorderen. Kinderen die de Kindantescholen verlaten hebben een wetenschappelijke grondhouding ontwikkeld. Zij hebben kennis gemaakt met diverse technieken en vaardigheden. Zij zijn zich ervan bewust dat wetenschap en techniek bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de menselijke samenleving en ook dat de dagelijkse leefomgeving afhankelijk is van Wetenschap en Techniek. Ze hebben ervaren dat iets bedenken, maken en uitproberen voldoening geeft en dat samenwerking daarbij een meerwaarde kan hebben. Het ontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding stimuleert het kind om zijn talenten optimaal tot ontplooiing te brengen en in te zetten.
Tevens leren de leerlingen oplossing gericht te werken en ontwikkelen ze meerdere oplossingsstrategieën te gebruiken.

Kindantescholen stellen de leerlingen in staat zich te ontwikkelen tot een kansrijke en gelijkwaardige medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving. Om dit te bereiken bieden zij de leerlingen een schoolomgeving die prikkelt tot het creatief durven aanpakken van een probleem of opdracht.
Er worden verbanden gelegd tussen wetenschap, techniek en alle andere leerstofgebieden waarbij bewust vakkenverbinding tot stand wordt gebracht door middel van vakoverstijgend aanbod. Hierbij biedt samenwerking met externe instellingen, bedrijven en vakexperts duidelijke meerwaarde.

De schoolteams van de Kindantescholen dragen uit dat wetenschap en techniek aan de basis staan van de evolutie van het menselijke bestaan tot heden maar dat dit zeker ook in de toekomst van eminent belang zal blijven. Kindante wil dan ook zowel educatief als financieel investeren in de opleiding van haar leerlingen en leerkrachten om te kunnen uitgroeien tot wereldburgers die een bijdrage kunnen leveren aan de beantwoording van de huidige en toekomstige wereldvraagstukken.
Terug
Print