Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR

Bij Kindante is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingesteld. De leden van de GMR zijn gekozen door de leden van de MR’s van de scholen van Kindante. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden en zes ouderleden.

De GMR zet zich in voor het bevorderen van medezeggenschap binnen de stichting. De GMR is de formele gesprekspartner van het College van Bestuur op beleidsterreinen, waar het bevoegd gezag instemming of advies behoeft ten aanzien van voorgenomen besluiten die van gemeenschappelijk belang zijn voor een meerderheid van de scholen.

De GMR houdt nauw contact met de achterban via het GMR-platform. Dit GMR-Platform bestaat uit twee afgevaardigden van iedere MR van de afzonderlijke scholen. Iedere MR vaardigt een personeelslid en een ouder af. De GMR informeert de achterban ook middels een digitale nieuwsbrief.

De GMR en het GMR-Platform vergaderen regelmatig, het vergaderschema vindt je ook op de website. De vergaderingen zijn openbaar. Het bestuur presenteert nieuwe beleidsstukken in het GMR-Platform. Nadat het GMR-Platform hier advies over heeft uitgebracht, neemt de GMR er een definitief besluit over. De leden van de GMR maken hun afweging zonder last en ruggespraak, maar lichten hun keuze in het GMR-Platform toe.

Secretaris en contactpersoon

Bert Andriolo
Doktor Nolenslaan 138
6136 GV Sittard
Tel: 0657 99 64 01
E-mail: gmrkindante@gmail.com

Leden van de GMR

De leden van de GMR zijn:
Naam School Functie
Bert Andriolo
KC Sittard
personeel
Corrie Jacobs
De Parkschool
personeel
Tino Lardonois
KC Sittard
personeel
Bram Lemmens
De Wissel
ouder
Roger Maassen
KC de Eik
personeel
Ivo Nijssen
De Sprong
ouder
Elise Schröder
Loedoes
ouder
John Schulpen
De Wissel
personeel
Mariëlle Smink
De Bron
ouder
Patricia Wouters
KC Aelse
ouder