SO/VSO Xaverius VSO VMBO

Adres:
Geenstraat 43
Postcode/Plaats:
6162 XW Geleen
Telefoonnummer:
046-4104067
brin:
04EP
Directeur:
Dhr. B. Dieteren
Locatie leider:
Dhr. E. Wilbrink
De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs.
Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs en begeleiding te bieden. Wij gaan uit van de talenten van elke leerling en bieden daarop aangepaste arrangementen die de leerling helpen bij het realiseren van de doelen van het individuele ontwikkelingsperspectief. Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen op termijn (terug) kunnen schakelen naar het reguliere (of speciale) basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs dan wel naar een (betaalde) plek op de arbeidsmarkt. Wij werken hierbij nauw samen met ouders, verzorgers, hulpverleningsinstanties en andere betrokkenen.

Het personeel van de Xaveriusschool werkt conform de kernwaarden van de schoolvisie:
  • Open communicatie en wederzijds respect binnen alle geledingen en processen.
  • Veiligheid voor alle betrokkenen (fysiek én psychisch) vanuit een professionele aanpak van verbale en fysieke agressie volgens de REACT methodiek.
  • Plezier en humor als basis bij de uitvoer van werkzaamheden.
  • Acceptatie van jezelf en de ander via een open - en oprecht geďnteresseerde benaderingswijze.
  • Integriteit en verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
  • Innerlijke harmonie als basis voor een evenwichtige grondhouding.

De Xaveriusschool kent meerdere uitvoeringslocaties gericht op de diverse specifieke - en onder-scheidenlijke doelgroepen.

VSO VMBO in Geleen
Binnen de VSO VMBO wordt jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar een programma geboden dat gericht is op het behalen van een regulier VMBO diploma basis- of kaderberoepsgericht (BB/KB) binnen de sector Economie & Ondernemen. De school doet dit in samenwerking (extraneusregeling) met een reguliere VO school. Verder biedt de VSO VMBO ook certificeringsmogelijkheden voor leerlingen op het niveau van VMBO Theoretische Leerweg (TL).
Terug
Print