KindanteKwadrant

Inleiding

Binnen het werkveld zien we dat de vragen en de daaruit voortvloeiende onderwijsbehoeften van kinderen steeds complexer worden. Van beroepskrachten wordt verwacht dat ze op steeds meer vragen een antwoord weten te geven en meer onderwijs en zorg op maat kunnen leveren.
De leerkracht wordt nu meer dan ooit gezien als de verantwoordelijke regisseur van het aan de kinderen aangeboden onderwijs, hierbij ondersteund door de intern begeleider en onder eindverantwoordelijkheid van de directeur.

Deze ontwikkelingen roepen veel kwaliteitsvragen op die zich richten op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs door bijvoorbeeld goed afgestemde instructies en goed klassenmanagement dat recht doet aan de verschillen in de groep. Daarnaast willen leerkrachten en intern begeleiders hun deskundigheid vergroten, specifieke expertise verkrijgen, die hen in staat stelt aan speciale onderwijsbehoeften van kinderen tegemoet te komen.

Wat is KindanteKwadrant

KindanteKwadrant biedt een laagdrempelig, snel en deskundig advies op de ondersteuningsniveaus 1 tot en met 4. Dit kan op leerling-, groep-, leerkracht- en/of schoolniveau. En alle ondersteuningsvragen die betrekking hebben op het vervullen van de zorgplicht en kwaliteitszorg in het kader van passend onderwijs. KindanteKwadrant valt onder RVE BURO Kindante.

Hierbij hebben we als hoofdthema’s:

  • Het jonge kind
  • Rekenen
  • Gedrag

KindanteKwadrant ondersteunt je middels consultatie voor het vinden van oplossingen van specifieke vraagstukken. Het leidt tot een advies waarmee je meteen verder kunt. Maar er kan ook meer nodig zijn. In dat geval kunnen wij je verwijzen binnen ons brede interne- en externe netwerk.

Alle scholen en medewerkers van Kindante kunnen gebruik maken van Kindante- Kwadrant. Ook scholen van collegabesturen en andere instanties kunnen contact opnemen met KindanteKwadrant en gebruik maken van de expertise.

Heb je een onder­steunings­vraag op niveau 1 tot en met 4, dan kun je het aan­vraag­for­mu­lier van Kindante­Kwadrant in vullen (zie formulieren).

Twijfel je welke ondersteuning je nodig hebt of heb je een con­­sul­ta­tie­­vraag dan kun je mail sturen naar het loket.

Irma Geurts en Jacqueline Schols nemen de consultatiefase van de Traject Begeleiders in de Westelijke Mijnstreek voor hun rekening.

Zij checken namens Kindante of de aanvraag (Duiden & Doen) voor een toe­­laat­­baar­heids­­ver­klaring (TLV) valide is gevuld en geven vervolgens de goedkeuring door
de aanvraag te ondertekenen of geven advies
om te komen tot een valide invulling van
de aanvraag.

Voor een uitgebreide toelichting kun je het schema op deze website bekijken.

Contact

Ondersteuningsvragen worden ingediend door het aanvraagformulier in te vullen en digitaal te verzenden naar KindanteKwadrant. Naast het algemene gedeelte van het formulier met alle zakelijke gegevens, kan de aanvrager de bijlage kiezen die bij de te stellen ondersteuningsvraag past. Alle formulieren vind je onderstaand.

Formulieren en brochure

Handleiding Duiden & Doen
KindanteKwadrant – folder
KindanteKwadrant – Aanvraagformulier ondersteuning
KindanteKwadrant – Toeleiding TLV
KindanteKwadrant – Duiden en Doen