KindanteKwadrant

Inleiding

Binnen het werkveld zien we dat de vragen en de daaruit voortvloeiende onderwijsbehoeften van kinderen steeds complexer worden. Van beroepskrachten wordt verwacht dat ze op steeds meer vragen een antwoord weten te geven en meer onderwijs en zorg op maat kunnen leveren.
De leerkracht wordt nu meer dan ooit gezien als de verantwoordelijke regisseur van het aan de kinderen aangeboden onderwijs, hierbij ondersteund door de intern begeleider en onder eindverantwoordelijkheid van de directeur.

Deze ontwikkelingen roepen veel kwaliteitsvragen op die zich richten op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs door bijvoorbeeld goed afgestemde instructies en goed klassenmanagement dat recht doet aan de verschillen in de groep. Daarnaast willen leerkrachten en intern begeleiders hun deskundigheid vergroten, specifieke expertise verkrijgen, die hen in staat stelt aan speciale onderwijsbehoeften van kinderen tegemoet te komen.

Wat is KindanteKwadrant

Om de scholen te ondersteunen bij het invullen van de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheden voor onderwijs- en zorgkwaliteit, heeft Kindante alle huidige expertise bijeen gebracht onder de vlag van het onderwijsloket van KindanteKwadrant.

Scholen kunnen hier terecht voor een laagdrempelig, snel en deskundig advies voor ondersteuningsbehoeften op school-, leerkracht-, leerling – en ouderniveau, en alle ondersteuningsvragen die betrekking hebben op het vervullen van de zorgplicht en kwaliteitszorg in het kader van passend onderwijs. Deze zorgplicht en kwaliteitszorg zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Kindante: bestuur, leerkrachten, intern begeleiders en directeuren.

Alle scholen en medewerkers van Kindante kunnen gebruik maken van KindanteKwadrant. Maar ook scholen van collegabesturen en andere instanties kunnen contact opnemen met KindanteKwadrant en gebruik maken van de expertise.

  1. Het verschaffen van informatie over alles wat met inhoud en ondersteuning te maken heeft.
  2. Door middel van consultatie verduidelijken/concretiseren van ondersteuningsvragen.
  3. Inzetten van expertise bij ondersteuningsvragen binnen elke laag van de school.
  4. Informatie verstrekken over procedures rondom trajecten en arrangementen.
  5. Advies geven ten aanzien van te ondernemen acties.

Bij KindanteKwadrant wordt op basis van de ondersteuningsvraag, de aangeleverde informatie en/of analyses (vaak aangevuld met een verhelderingsgesprek), gezocht naar de best beschikbare match met een van de ondersteuners. De consulenten van KindanteKwadrant zijn generalisten, vaak met specifieke specialisaties.

Voor beantwoording en uitvoering van de ondersteuningsvragen doet KindanteKwadrant een beroep op de inzet van intern personeel van Kindante, specialisten met aangetoonde competenties.

Contact

Afhankelijk van het telefonische contact volgt nog een schriftelijke aanvraag.

Ondersteuningsvragen worden ingediend door het aanvraagformulier in te vullen en digitaal te verzenden naar KindanteKwadrant. Naast het algemene gedeelte van het formulier met alle zakelijke gegevens, kan de aanvrager de bijlage kiezen die bij de te stellen ondersteuningsvraag past. Alle formulieren vindt u op de pagina ‘formulieren’