Samenwerking onderwijs in Sittard

Een uitgebreid, thuisnabij onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de gemeente Sittard-Geleen nu en in de toekomst is belangrijk. Gezamenlijk bereiken we daarmee meer dan ieder voor zich. De besturen van het DaCapo College, Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Trevianum en Kindante hebben hier overleg over gevoerd en onderzocht waar meerwaarde te behalen is. Het doel daarbij is kwalitatief sterk onderwijs en een breed aanbod in de regio te behouden en te versterken.

Waarom werken besturen samen?

In deze regio zijn minder leerlingen dan voorheen. Door samen te werken kunnen besturen beter zorg dragen voor een breed onderwijsaanbod. Daarnaast gaan leerlingen van de basisschool of het speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs of ze verplaatsen zich tussen de middelbare scholen. De aansluiting moet dan goed zijn, daar willen wij voor zorgen. Als laatste ontwikkelen medewerkers van scholen zich; enerzijds door zich te scholen, anderzijds door van en met elkaar te leren. Ook daarvoor hebben wij elkaar nodig.

De genoemde besturen hebben de intentie uitgesproken om elkaar op de volgende manieren te versterken:

Samenwerking DaCapo en Trevianum

DaCapo en Trevianum werken al jaren als goede buren samen. De aansluiting van de opleidingen en de ligging naast elkaar maakt dat hier veel mogelijk is. De samenwerking vindt nu al plaats op het gebied van TTS (topsport talent school) en bij de afdelingen vmbo GT/havo voor de onderlinge leerlingenstromen. Deze samenwerking blijven we vormgeven. We zien daarbij kansen om de mogelijkheden voor en tussen al onze leerlingen te vergroten door verder gebruik te maken van elkaars expertise en vakmanschap. De ligging van de scholen naast elkaar biedt kansen voor samenwerken en ontmoetingen tussen leerlingen.

Samen met LVO en Kindante wordt ook gekeken hoe de aansluiting van de basisschool en het speciaal onderwijs aan al onze scholen kan worden versterkt. Kansen voor ieder kind en kwalitatief goed onderwijs vormen daarbij de leidraad voor de ontwikkelingen van de toekomst.

Onderzoek bestuurlijke fusie DaCapo en LVO

Het DaCapo College is op dit moment een zogenaamde éénpitter. Dat wil zeggen één school onder één bestuur. Een éénpitter kent veel functies en expertises, die slechts door één persoon worden uitgevoerd en is daarmee kwetsbaar. Het bestuur vindt dat in het kader van continuïteit risicovol. Om die reden is het bestuur op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner. LVO heeft zich bereid verklaard om in gezamenlijkheid een verkenning naar een bestuurlijke fusie te plegen. Door deel uit te maken van een groter bestuurlijk geheel, kan de benodigde continuïteit voor DaCapo langjarig worden geborgd. De collegaschool Graaf Huyn College (een LVO-school), waar ook vmbo wordt aangeboden, zal bij de overwegingen worden betrokken.

Inhoudelijke samenwerking DaCapo en Kindante

DaCapo en Kindante kennen een lange geschiedenis in de samenwerking. De besturen hebben afgesproken om hier verder en breder invulling aan te geven, samen met LVO en Trevianum. Daarbij wordt gekeken op welke wijze de doorlopende leerlijn/doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs kan worden uitgebreid. De locatie van het (voortgezet) speciaal onderwijs van Kindante is nabij DaCapo gelegen. Dit biedt allerlei mogelijkheden om van elkaars expertise op het terrein van inhoud en begeleiding gebruik te maken en/of van elkaars vaklokalen. Ook de samenwerking tussen het praktijkonderwijs van DaCapo met het (voortgezet) speciaal onderwijs van Kindante biedt de nodige mogelijkheden. De samenwerking hierin sluit één op één aan op het beleid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO in de Westelijke Mijnstreek.

Vervolg

De schoolbesturen onderschrijven de meerwaarde van de onderlinge samenwerking. Het belang van de leerling en de toekomstbestendigheid van het onderwijs in de Westelijke Mijnstreek staan bij alle besturen voorop.
Door gezamenlijk op te trekken, verwachten de besturen dat de samenwerking tot het beste resultaat leidt. Dat is wat het onderwijs aan de toekomstige generatie in de Westelijke Mijnstreek verdient.

Frank Neefs, voorzitter college van bestuur DaCapo
Eugène Bernard, voorzitter college van bestuur LVO
Jessica Baart, voorzitter college van bestuur Trevianum
Peter Lemmens, voorzitter college van bestuur Kindante

Meer berichten lezen

Vorige
Volgende