Passend Onderwijs

Inleiding

De Wet passend onderwijs betekent dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het schoolbestuur. Daarvoor werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Passend onderwijs is voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld, en richt zich nadrukkelijk op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

De Wet Passend Onderwijs

Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Met de Wet Passend Onderwijs melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze waarna deze school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden of met de ouders een passende plek te zoeken.

  • Zo passend mogelijk onderwijs aanbieden en daarbij vooral kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen en minder naar de beperkingen;
  • Leraren en scholen beter toerusten: passend onderwijs voor en extra ondersteuning van een leerling in de klas staat of valt met de mogelijkheden en competenties van de leerkracht(en) en de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur in en rond de school;
  • Toewijzing van extra ondersteuning vindt dichtbij de leerling plaats, in overleg met de ouders en met gebruikmaking van interne- en externe expertise;
  • Het financiële systeem dat bij de nieuwe regeling passend onderwijs hoort maakt de inzet van middelen beheersbaar en transparant;
  • Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs waardoor “thuiszitten” niet meer voorkomt;
  • De passende onderwijsplek is zo thuisnabij mogelijk met als uitgangspunt de schoolvoorkeur van de ouders;
  • Er is afstemming en intensieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
  • Gemeenten worden verantwoordelijk voor jeugdhulp. Het jeugdbeleid en het beleid van het SWV grijpen in elkaar en versterken elkaar wederzijds.

Meer algemene informatie is te vinden op

Kindante en Passend Onderwijs

De basisscholen van Kindante zijn verspreid over twee samenwerkingsverbanden:

De samenwerkingsverbanden hanteren een andere werkwijze: In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden Limburg (SWV ML) wordt gewerkt met ondersteuningsteams die bekostigd worden door het SWV.
In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Westelijke Mijnstreek (SWV WM) gaat het geld voor ondersteuning naar de besturen.

In beide gevallen is Kindante verantwoordelijk voor passende ondersteuning op de scholen. Dat betekent dat we streven naar hoge kwaliteit en dit ook monitoren. Eén van de instrumenten daarvoor is het schoolondersteuningsprofiel waarin de specifieke ontwikkeling van de school is beschreven.

Iedere Kindanteschool kan een beroep doen op het onderwijsloket KindanteKwadrant. Kindantescholen in Midden-Limburg krijgen ondersteuning van de zogenaamde ondersteuningsteams vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Limburg. Echter, ook voor de ondersteuning op deze scholen is Kindante verantwoordelijk. Daarom monitort Kindante ook haar scholen in deze regio.

Passend onderwijs vraagt om verdere professionalisering van al het personeel. Ook voor scholing kunnen scholen een beroep door op KindanteKwadrant. Om uitwisseling en leren van elkaar te bevorderen is Kindante gestart met kenniskringen. Hier ontmoeten onze onderwijsprofessionals elkaar met als doel vergroten van vakkennis, delen van ervaringen en reflectie op het eigen handelen.

Onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Westelijke Mijnstreek vallen alle Kindantescholen in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Beekdaelen. Onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Limburg vallen alle Kindantescholen in de gemeenten Echt-Susteren.