SO/VSO Xaverius De Triangel

Over de school

De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs. Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs en begeleiding te bieden.

Wij gaan uit van de talenten van elke leerling en bieden daarop aangepaste arrangementen die de leerling helpen bij het realiseren van de doelen van het individuele ontwikkelingsperspectief. Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen op termijn (terug) kunnen schakelen naar het reguliere (of speciale) basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs dan wel naar een (betaalde) plek op de arbeidsmarkt. Wij werken hierbij nauw samen met ouders, verzorgers, hulpverleningsinstanties en andere betrokkenen.

Het personeel van de Xaveriusschool werkt conform de kernwaarden van de schoolvisie:

  • Open communicatie en wederzijds respect binnen alle geledingen en processen.
  • Veiligheid voor alle betrokkenen (fysiek én psychisch) vanuit een professionele aanpak van verbale en fysieke agressie volgens de REACT methodiek.
  • Plezier en humor als basis bij de uitvoer van werkzaamheden.
  • Acceptatie van jezelf en de ander via een open – en oprecht geïnteresseerde benaderingswijze.
  • Integriteit en verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
  • Innerlijke harmonie als basis voor een evenwichtige grondhouding.

De Xaveriusschool kent meerdere uitvoeringslocaties gericht op de diverse specifieke – en onder-scheidelijke doelgroepen.

De Triangel

De Triangel is een bijzondere intersectorale samenwerking tussen Xaverius, Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg Kinderen en Jeugdigen (GGZ K&J) en Xonar Medisch Kinderdagverblijf (MKD), waarbij het kwetsbare kind en het gezinssysteem centraal staan. Om naadloos aan te sluiten bij de behoeften van kinderen en gezinnen heeft de Triangel een aaneenschakeling van zorg- en onderwijsarrangementen die kwaliteit-, doorstroom-, en behandelduurverbeteringen tot gevolg hebben. Dit sluit niet alleen aan bij de behoefte van kinderen en gezinnen, maar komt ook tegemoet aan de noodzaak met minder middelen kwalitatief goede zorg en onderwijs te kunnen blijven bieden aan een kwetsbare groep kinderen in de regio Westelijke Mijnstreek. Door dit project, de samenwerking en het resultaat ervan uitgedrukt in de verschillende arrangementen, is het mogelijk om kinderen en hun gezinnen die kampen met meervoudige, complexe problematiek, hulp te bieden in een omgeving zo dicht mogelijk bij huis, zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

Contactgegevens

SO/VSO Xaverius De Triangel

Valkstraat 2a, 
6135GC
 Sittard
046-4748254
Fieny Cals
Ann Gryson
BRIN: 04EP

Andere scholen in

Vorige
Volgende