SO/VSO Xaverius Station 29

Over de school

De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs. Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs en begeleiding te bieden.

Wij gaan uit van de talenten van elke leerling en bieden daarop aangepaste arrangementen die de leerling helpen bij het realiseren van de doelen van het individuele ontwikkelingsperspectief. Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen op termijn (terug) kunnen schakelen naar het reguliere (of speciale) basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs dan wel naar een (betaalde) plek op de arbeidsmarkt. Wij werken hierbij nauw samen met ouders, verzorgers, hulpverleningsinstanties en andere betrokkenen.

Het personeel van de Xaveriusschool werkt conform de kernwaarden van de schoolvisie:

  • Open communicatie en wederzijds respect binnen alle geledingen en processen.
  • Veiligheid voor alle betrokkenen (fysiek én psychisch) vanuit een professionele aanpak van verbale en fysieke agressie volgens de REACT methodiek.
  • Plezier en humor als basis bij de uitvoer van werkzaamheden.
  • Acceptatie van jezelf en de ander via een open – en oprecht geïnteresseerde benaderingswijze.
  • Integriteit en verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
  • Innerlijke harmonie als basis voor een evenwichtige grondhouding.

De Xaveriusschool kent meerdere uitvoeringslocaties gericht op de diverse specifieke – en onder-scheidelijke doelgroepen.

Station 29 in Guttecoven

Station 29 is een gespecialiseerde onderwijsvoorziening voor leerlingen van 4 – 13 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS) problematiek die (nog) niet in staat zijn het reguliere onderwijs te volgen en waarvan ingeschat wordt dat het enkele jaren (>3) zal duren vooraleer dit mogelijk zal zijn. Station 29 is een bijzondere onderwijsvoorziening met een aparte naam. Een station is een plek waar reizigers vanuit diverse richtingen binnenkomen. De ene lopend vanuit de stad, de andere per fiets vanuit een omliggend dorpje en de derde komt per trein. Allemaal vanuit verschillende richtingen. Op het station zijn ze op zoek naar het juiste perron vanwaar hun trein vertrekt. Dat zoeken wordt vergemakkelijkt doordat er overal pictogrammen zijn die je naar de juiste plek wijzen. En als je eenmaal op het juiste perron bent aanbeland, tref je daar jouw trein aan die je in de juiste richting verder brengt.

Doorstroomgroepen in Geleen

De Doorstroomgroepen zijn een gespecialiseerde onderwijsvoorziening voor leerlingen van 4 – 13 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS) problematiek die (nog) niet in staat zijn het reguliere onderwijs te volgen maar waarvan ingeschat wordt dat het niet langer dan 3 jaar zal duren vooraleer dit mogelijk is. Om de leerlingen optimaal hierop voor te bereiden wordt gebruik gemaakt van de fysieke omgeving van een SBO-school inclusief alle daarbij horende voordelen (bv. de pluriform samengestelde doelgroep, de nauw bij het reguliere onderwijs aansluitende programma’s, de hogere mate van veronderstelde zelfstandigheid, enzovoort).

Contactgegevens

SO/VSO Xaverius Station 29

Eloystraat 1a, 
6166 XM
 Geleen
046-4105736
Johan van Keulen
Brigitte Ropers-Creusen
BRIN: 04EP

Andere scholen in

Vorige
Volgende