Xaverius VSO LW&TC

Over de school

De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs. Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs en begeleiding te bieden.

Wij gaan uit van de talenten van elke leerling en bieden daarop aangepaste arrangementen die de leerling helpen bij het realiseren van de doelen van het individuele ontwikkelingsperspectief. Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen op termijn (terug) kunnen schakelen naar het reguliere (of speciale) basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs dan wel naar een (betaalde) plek op de arbeidsmarkt. Wij werken hierbij nauw samen met ouders, verzorgers, hulpverleningsinstanties en andere betrokkenen.

Het personeel van de Xaveriusschool werkt conform de kernwaarden van de schoolvisie:

  • Open communicatie en wederzijds respect binnen alle geledingen en processen.
  • Veiligheid voor alle betrokkenen (fysiek én psychisch) vanuit een professionele aanpak van verbale en fysieke agressie volgens de REACT methodiek.
  • Plezier en humor als basis bij de uitvoer van werkzaamheden.
  • Acceptatie van jezelf en de ander via een open – en oprecht geïnteresseerde benaderingswijze.
  • Integriteit en verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
  • Innerlijke harmonie als basis voor een evenwichtige grondhouding.

De Xaveriusschool kent meerdere uitvoeringslocaties gericht op de diverse specifieke – en onder-scheidelijke doelgroepen.

VSO Leer, Werk & Training Centrum in Sittard

Binnen het LW&TC worden aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar kansen en programma’s geboden die hen voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt. Eventueel in combinatie met een aanvullende (beroeps)opleiding, certificerings- en/of diplomamogelijkheid. Maatwerk voor de individuele jongere en diens leerstijl staat voorop. Vanuit die optiek wordt een begeleidingstraject ingericht van individuele en doelgerichte arbeidstraining, -analyse en -simulatie voor elke jongere. Kortom, leren door te doen in een uitdagende leer/werkomgeving die de realiteit weerspiegelt. Een omgeving die kansen biedt!

Contactgegevens

Xaverius VSO LW&TC

Overhovenerstraat 31, 
6131 BX
 Sittard
046-4581922
Dominique Boer
Silvia Massen
BRIN: 04EP

Andere scholen in

Vorige
Volgende