SO/VSO Xaverius SO

Over de school

De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs. Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs en begeleiding te bieden.

Wij gaan uit van de talenten van elke leerling en bieden daarop aangepaste arrangementen die de leerling helpen bij het realiseren van de doelen van het individuele ontwikkelingsperspectief. Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen op termijn (terug) kunnen schakelen naar het reguliere (of speciale) basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs dan wel naar een (betaalde) plek op de arbeidsmarkt. Wij werken hierbij nauw samen met ouders, verzorgers, hulpverleningsinstanties en andere betrokkenen.

Het personeel van de Xaveriusschool werkt conform de kernwaarden van de schoolvisie:

  • Open communicatie en wederzijds respect binnen alle geledingen en processen.
  • Veiligheid voor alle betrokkenen (fysiek én psychisch) vanuit een professionele aanpak van verbale en fysieke agressie volgens de REACT methodiek.
  • Plezier en humor als basis bij de uitvoer van werkzaamheden.
  • Acceptatie van jezelf en de ander via een open – en oprecht geïnteresseerde benaderingswijze.
  • Integriteit en verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
  • Innerlijke harmonie als basis voor een evenwichtige grondhouding.

De Xaveriusschool kent meerdere uitvoeringslocaties gericht op de diverse specifieke – en onder-scheidelijke doelgroepen.

SO In Sittard (Valkstraat)

De SO- (Speciaal Onderwijs) locatie is een onderwijsvoorziening voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar met een zich vooral op externaliserende wijze manifesterende gedragsproblematiek. Hierdoor zijn ze gedurende kortere of langere tijd niet in staat binnen een reguliere- of speciale basisschool te functioneren. Binnen de SO-locatie zijn er aparte onderwijsgroepen voor zogenaamde ZMOLKERS (leerlingen met een forse gedragsproblematiek in combinatie met beneden gemiddelde cognitieve capaciteiten) welke een meer praktijkgeoriënteerd onderwijsaanbod kennen.

Contactgegevens

SO/VSO Xaverius SO

Valkstraat 2a, 
6135GC
 Sittard
046-4748254
Fieny Cals
Ann Gryson
BRIN: 04EP

Andere scholen in

Vorige
Volgende